క్రమరహిత కార్పొరేషన్ నేను (చాలా) te త్సాహిక వడ్రంగిని. నేను కూడా (చాలా) te త్సాహిక ఆటగాడిని. నేను [...]